Oportunitats de finançament

Troba el teu partner

Task force

Ajudes AEI

Contacta amb l'oficina de projectes

PROJECTES

Finançament

Consulta aquí les diferents oportunitats de finançament i convocatòries d’ajuts rellevants en els sectors de les neurociències, la salut mental i l’envelliment

Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud 2023 – Instituto de Salud Carlos III

06/02/2024 – 05/03/2024

Las siguientes personas jurídicas, siempre que realicen o gestionen actividades de I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías de la Salud: Los institutos de investigación sanitaria acreditados por orden ministerial (IIS). Las entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial. Las entidades e instituciones sanitarias públicas sin licencia de actividad sanitaria, pero con actividad de I+D+I demostrable en el área de conocimiento de Salud Pública. Las entidades e instituciones sanitarias privadas, con licencia de actividad sanitaria, vinculadas o concertadas al SNS. Los OPI (Organismos Públicos de Investigación). Las universidades públicas y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D. Otros centros públicos de I+D, de investigación y de difusión de conocimientos y de infraestructuras de investigación, con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes de la Administración General del Estado o del resto de las Administraciones públicas y sus organismos. Las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de I+D, generen conocimiento científico o tecnológico o faciliten su aplicación y transferencia. Los consorcios públicos y los consorcios públicos estatales con actividad en I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías de la Salud. Otras unidades de la Administración sanitaria.

Erasmus +

07/02/2024 – 07/03/2024

Cualquier tipo de entidad con sede en un país adscrito al programa Erasmus + de la Unión Europea.

Ajuts a Ecosistemes d’Innovació (NG EU)

11 de gener de 2024 al 12 de març de 2024

Podran acollir-se a aquests ajuts les agrupacions formades per un mínim de quatre i un màxim de vuit de les entitats següents: 1.Empreses, entenent com a tals totes aquelles entitats que exerceixin una activitat econòmica, independentment de la seva forma jurídica i finançament. 2.Organismes públics de recerca. 3.Universitats i els seus instituts universitaris de recerca. 4.Instituts de recerca sanitària acreditats. 5.Centres Tecnològics d’àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal que estiguin inscrits al registre corresponent. 6.Associacions i fundacions. 7.Administracions Públiques (l’Administració General de l’Estat, les Administracions de les CCAA i l’Administració Local) i les entitats de dret públic vinculades o dependents de les diferents administracions públiques. El representant de l’agrupació haurà de ser una empresa o un Centre Tecnològic d’àmbit estatal o Centre de Suport a la Innovació Tecnològica.

Línia ICO Red.es Acelera

Fins al 31 de març de 2024

Empreses, fundacions, associacions, organismes públics de recerca, universitats, centres tecnològics i de suport a la innovació tecnològica o R+D, etc.

Transformación Digital de los sectores productivos estratégicos mediante la creación de demostradores y casos de uso de Espacios de Compartición de Datos

2 de abril de 2024 – 30 de abril de 2024

Empresas, asociaciones de empresas y organismos de investigación y difusión del conocimiento, con domicilio fiscal ubicado en territorio español, para el desarrollo de proyectos de creación de demostradores y casos de uso de espacio de datos en los siguientes sectores estratégicos (se excluye expresamente el sector turismo): a) Comercio. b) Agroalimentario. c) Movilidad sostenible. d) Salud. e) Industria. f) Economía social y de los cuidados. g) Medioambiental y biodiversidad.

Interreg NEXT MED 2024

13/12/2023 – 30/04/2024

Empreses, entitats i organismes establerts als països participants en el programa, que portin més de dos anys constituïdes. Els consorcis han de contenir com a màxim 2 organismes per país. En aquests, ha de participar-hi almenys, un país que formi part d’una EU Mediterranean Country, i un altre que formi part d’una Mediterranean Partner Country.

Programa Activa Ciberseguridad

Del 8 de novembre de 2023 fins que s’esgoti el crèdit pressupostari disponible per aquesta convocatòria.

Podran acollir-se a aquest programa les empreses que tinguin la condició de PIME, que tinguin personalitat jurídica pròpia a Espanya i que estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites al registre corresponent.

NGEU – Ajuts a PIMEs per impulsar la seva digitalització en el marc del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs

Fins al 30 de setembre 2025.

Empreses PIME.